นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 • วัตถุประสงค์

  เว็บไซต์ 「Japan Dream Jobs」ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปใช้บริการเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โดยผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ 「Japan Dream Jobs」(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา” และผู้อ่าน/ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ 「Japan Dream Jobs」 เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามข้อกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบรรทัดฐานอื่นๆ อย่างเคร่งครัด และมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

  • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง แสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรีไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ

  • เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข คัดลอก จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

  • ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

  • เว็บไซต์ของเราอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากเกิดการขัดข้องทางเทคนิคทั้งเรื่องเครือข่ายหรือปัญหาด้านอื่นๆ

 • คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

  ในที่นี้ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา” เช่น ชื่อ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP asdress) ชนิดของโปรแกรมค้นหาผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) และข้อมูลขนาดเล็กที่จะส่งไปเก็บไว้ในเบราวเซอร์ของผู้เยี่ยมชม (Cookies) เป็นต้น

 • การนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้งาน

  เว็บไซต์ของเรา อาศัยโปรแกรม “การวิเคราะห์ข้อมูลของกูเกิล โดยบริษัทกูเกิล จำกัด (Google) โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการประเมินข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ของการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา เพื่อเก็บและติดตามข้อมูลของผู้ใช้บริการ ปริมาณการสืบค้น และการจัดสรรข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม และบริการอื่นๆบนเครือข่ายออนไลน์ เพื่อทำสำรวจความนิยมในการให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปทำการเผยแพร่กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อนและในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยและการให้ข้อมูล

  เว็บไซต์ของเราจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ และข้อมูลที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม (เว้นแต่ กรณีที่ทางเว็บไซต์ของเราได้นำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้กับผู้ที่จ้างวานเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในขอบเขตเท่าที่จำเป็น) เว้นแต่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ กรณีที่ทางเว็บไซต์ของเราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้กับผู้ที่รับจ้างวาน โดยเว็บไซต์ของเราจะคัดเลือกผู้รับจ้างตามมาตรฐานการคัดเลือก โดยผู้รับจ้างต้องสามารถดำเนินการตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลได้

  • ในกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

  • ในกรณีที่ได้รับการร้องขอให้เปิดเผยหรือให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือข้อบังคับ และ/หรือ มีการร้องขอจากศาล สำนักงานอัยการ ตำรวจ สภาทนายความ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค หรือหน่วยงาน กลุ่มองค์กร และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

  • ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นเพื่อการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของเว็บไซต์ของเราสาธารณชนหรือผู้ใช้บริการท่านอื่น

  • ในกรณีที่ทางเว็บไซต์ของเราได้ให้ข้อมูลแก่ทนายความหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการรักษาความลับตามกฎหมายในขอบเขตเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินกิจการของทางเว็บไซต์ของเรา

 • ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

  นโยบายนี้ครอบคลุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือ “ข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่อธิบายเอาไว้ในข้อมูลนี้ รวมทั้งเมื่อท่านกำลังใช้หรือเข้าถึงบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยังครอบคลุมไปถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่พันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ของเราร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจกับเว็บไซต์ของเราแบ่งปัน
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับการกระทำของบุคคลที่สามที่เว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะกาลใดๆที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริการ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Facebook (“บริการของบุคคลที่สาม”) ที่คุณเลือกเข้าถึงผ่านบริหารหรือบุคคลที่เว็บไซต์ของเราไม่จัดการหรือจ้างงาน ในขณะที่เว็บไซต์ของเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการเหล่านั้นต่อบุคคลที่สามเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติของการให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้น เว็บไซต์ของเราขอแนะนำให้ท่านทำการตรวจทานนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามใดๆที่คุณเข้าถึง

 • การปฏิเสธความรับผิดชอบ

  เว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า เว็บไซต์ของเราจะได้รับ แจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น 「Japan Dream Jobs」ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า เว็บไซต์ของเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 • กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

  • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ เว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

  • เว็บไซต์ของเราเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ของเราหรือผู้ให้อนุญาตแก่ เว็บไซต์ของเราเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

  • ผู้ให้บริการเว็บไซต์อื่นๆ ต้องไม่ตัดลอก/นำข้อมูลหรือข้อความใดๆ ของเว็บไซต์ ของเราไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพูดคุยเจรจาต่อรองกับทางเว็บไซต์ก่อน

 • การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เว็บไซต์ของเราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ของเราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่ทำการแวะชม เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา และท่านจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ท้ายประกาศ

 • คำถามและข้อเสนอแนะ

  หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังคำแนะนำและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อได้ที่
  กรุณาติดต่อได้ที่
  บริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  Chuo Senko Advertising (Thailand) Co., Ltd.

  เลขที่ 622 ชั้น 18 อาคารเอ็มโพเรียม
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
  info@chuosenko.co.th

 • ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564