บทความ

 • งานด้านการวิจัย

 • ทักษะขั้นสูง

 • ทำงานในญี่ปุ่น

 • นักวิจัย

 • วีซ่าทักษะขั้นสูง

July.07.12

[6 ตำแหน่งนักวิจัย] ที่เปิดรับสมัครงานบ่อยในประเทศญี่ปุ่น

สมัคร งาน นัก วิจัย

ฉบับย่อ :

 • ที่ปรึกษาการวิจัย เหมาะกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในด้านของการวิจัยตามที่องค์กรต้องการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
 • นักวิทยาศาสตร์โภชนาการ ทำหน้าที่ในการวิจัยและตรวจสอบทางด้านโภชนาการและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาข้อมูลเชิงรุกในการระบุและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโภชนาการที่เกิดขึ้นใหม่
 • ผู้ช่วยวิจัยทางคลินิก ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนักวิจัยหลักในการวิจัยทดลองทางคลินิก
 • นักวิจัย AI ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาการประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ AI เทคโนโลยีประยุกต์ หุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมและมนุษย์
 • นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัย ดำเนินการวิจัยโครงการโดยใช้หลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ สร้างและดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคผ่านการทดลองปฏิบัติจริง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ทำหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแจ้งให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องได้ทราบถึงประเด็นที่จะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ

 

อยากทำงานนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่น มีตำแหน่งงานประเภทใดบ้างที่เปิดรับสมัครกันบ่อย?

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีความต้องการที่จะได้ทำงานเป็นนักวิจัยในญี่ปุ่น ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีการทุ่มงบประมาณให้กับค้นคว้าวิจัยอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก เพื่อเป็นกุญแจนำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ

            อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานเกี่ยวกับนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นจะมีอะไรกันบ้าง เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตัวเองหรือเปล่า? รับรองว่าบทความนี้จะช่วยให้มองเห็นรูปแบบของประเภทงานนักวิจัยที่มีการเปิดรับสมัครกันบ่อย ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอน

[20 คำถามสัมภาษณ์] งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป ที่มักพบบ่อยในประเทศญี่ปุ่น

1.ตำแหน่งงานนักวิจัยที่เปิดรับสมัครบ่อยในประเทศญี่ปุ่น : ที่ปรึกษาการวิจัย

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ที่ปรึกษาการวิจัย เหมาะกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในด้านของการวิจัยตามที่องค์กรต้องการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เช่น การทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล ผู้เขียนรายงาน และในบางครั้งที่ปรึกษาการวิจัยเองก็ต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยด้วยเช่นกัน

 

2.ตำแหน่งงานนักวิจัยที่เปิดรับสมัครบ่อยในประเทศญี่ปุ่น : นักวิทยาศาสตร์โภชนาการ

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ทำหน้าที่ในการวิจัยและตรวจสอบทางด้านโภชนาการและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาข้อมูลเชิงรุกในการระบุและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโภชนาการที่เกิดขึ้นใหม่ แบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ค้นพบกับหน่วยงานข้ามสายงานในองค์กร และให้การสนับสนุนกับทีมนวัตกรรมในการพัฒนาแนวคิดและผลิตภัณฑ์ ประเมินความถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และให้การสนับสนุนด้านโภชนาการให้กับองค์กร

ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่?  รวม [10] มหาวิทยาลัยที่ยอมจ่ายมากที่ในประเทศญี่ปุ่น

3.ตำแหน่งงานนักวิจัยที่เปิดรับสมัครบ่อยในประเทศญี่ปุ่น : ผู้ช่วยวิจัยทางคลินิก

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนักวิจัยหลักในการวิจัยทดลองทางคลินิก อาทิเช่น การประเมินก่อนทำการทดลอง ดำเนินตรวจสอบห้องทดลองตามแผนการตรวจสอบ จัดหางาน ทดสอบข้อมูลต้นทางเพื่อให้ไม่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทดลองต้องทำการรายงานอย่างเหมาะสมและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 

4.ตำแหน่งงานนักวิจัยที่เปิดรับสมัครบ่อยในประเทศญี่ปุ่น : นักวิจัย AI

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาการประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ AI เทคโนโลยีประยุกต์ หุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมและมนุษย์  เพื่อประโยชน์ในด้านของเทคโนโลยี AI mได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

5.ตำแหน่งงานนักวิจัยที่เปิดรับสมัครบ่อยในประเทศญี่ปุ่น : นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัย

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ดำเนินการวิจัยโครงการโดยใช้หลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ สร้างและดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคผ่านการทดลองปฏิบัติจริง พัฒนาข้อมูลการวิจัยที่ การประเมินผลลัพธ์ การจัดการข้อมูล มีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตรกรรมระบุโอกาสใหม่ที่เป็นไปได้ จัดเตรียมเอกสาร รายงานภายในตลอดจนการเปิดเผยสิทธิบัตรในกรณีที่จำเป็น จัดทำข้อเสนอแนะและข้อมูลที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

 

6.ตำแหน่งงานนักวิจัยที่เปิดรับสมัครบ่อยในประเทศญี่ปุ่น : ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ทำหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแจ้งให้กับผุ้ที่มีความเกี่ยวข้องได้ทราบถึงประเด็นที่จะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการให้ข้อมูล – การวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก

 

อยากไปทำงานนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ควรสอบผ่านการสอบระดับขั้นไหนดีคะ?
การทำงานนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ขอแนะนำว่าควรสอบผ่านระดับภาษาญี่ปุ่นขั้น N2 ขึ้นไป เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และเขียนรายงานสำหรับการวิจัยได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

ทำไมระดับภาษา [JLPT N2] ถึงจำเป็นสำหรับการสมัครงานในประเทศญี่ปุ่น?

บทสรุปส่งท้าย : สมัครไปทำงานนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นดีไหม?

สมัคร งาน นัก วิจัย

            ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสของนักวิจัยที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ก็ต่างให้ความสำคัญต่องานทางด้านการวิจัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน…

ทำงานที่
ญี่ปุ่นมีดีอย่างไร

ประเทศญี่ปุ่น
เปิดประตูต้อนรับคุณแล้ว

เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายน ปี พศ. 2562
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประเภทวีซ่าสำหรับการทำงานชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า "วีซ่าความชำนาญเฉพาะทาง" หรือ SSV (Tokutei Ginou Visa) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้อย่างดี และด้วยเหตุผลนี้จากความฝันที่ว่าอยากทำงานในประเทศญี่ปุ่นจึงกลายมาเป็นความจริงในที่สุด